Читалище “Пробуда-1921”с. Доброславци е основано през 1921г.

Накратко.

 

Читалище Пробуда е действащо читалище, регистрирано под номер 1991 в Министерство на Културата на Република България
Дейности: Детски състав за народни танци; Клуб за изучаване на народни хора – възрастни;

Временни колективи – лазарки, коледари.; Курс английски език; Курс по математика.; библиотека с над 11 000 тома.

Основател и пръв председател на читалището e Йосиф Кръстанов.

Той е автор на книга за историята на селото: ”Село Доброславци”.

Бибилиотеката към читалището разполага с 11 212 тома.

На читателите и посетителите е осигурен неограничен безплатен достъп до интернет.

Школа за модерни танци за деца и възрастни,с ръководител Галина Стоянова.

Клуб ”Весело хоро”, с ръководител Иван Йотов,танцьор от националния ансамбъл”Филип Кутев” – изучаване на автентични хора от различните фолклорни области на България,а така също и обработени фолклорни композиции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читалището организира и провежда различни мероприятия, свързани с народния и културен празничен календар (Лазаруване, Коледуване, Бабинден, Баба Марта, Трифон Зарезан, Великден), така също и срещи с писатели, честване на Деня на детето – 1 юни, 1-ви ноември – Ден на будителите, Коледни тържества и др.

Читалището разработва самостоятелно, а така също участва и като партньор в редица проекти. Последни спечелени проекти:

Към читалището работи детски състав за народни танци. В него участват деца от различни възрастови групи.

 • Проекти за Допълваща целева субсидия за народните читалища – закупуване на народни носии.
 • Проект”Библиотеките – съвременни центрове за четене и информираност” – закупени 360 бр. книги.
 • Изграждане на съвременен информационен център по Програмата”Глобални библиотеки – България”
 • Проект към Дирекция „Култура” при Столична община: „Магията на българския народен танц – извор на радост, красота и вдъхновение” – фестивал на клубовете за народни хора.
 • Проект към Министерството на околната среда и водите – Кампания „За чиста околна среда” – „Почистване,възстановяване и озеленяване на парка в с. Доброславци и изграждане на кът за отдих”
 • Проект”Пъстър,пъстър Великден,весел,весел Гергьовден” – Столична програма”Култура”
 • Проект”Заедно можем повече” по Програмата”Глобални библиотеки” България-Грантова схема за финансиране на иновативни проекти 2013 г.

В читалището могат да бъдат видени и закупени книги за историята, говора и фолклорното богатство на с. Доброславци.

„Село Доброславци“- автор Йосиф Кръстанов.

Една от първите селищни монографии в Софийско. Йосиф Кръстанов успява да събере материали за първите години от съществуването на селото, за османското владичество, за съвременния бит и събитията, които са станали в него. Книгата съдържа четири части, обединени под общото заглавие ”Село Доброславци”.

Първата част е посветена на историята на селото. Въз основа на използваните устни предания и легенди, писмени източници /местни и външни/, с тарини и паметници, той стига до собствени изводи за произхода на селото,за времето на възникването му, както и за етимологията на името му.

Във втората част проследява проблемите на местното читалище ”Пробуда” от основаването му през 1921 г. до 1972 г.

Третата част ни запознава с образуването и дейността на Земеделското кооперативно дружество през 1908г. и Кредитната кооперация”Подкрепа” през 1923г. В последната част е намерила място т. нар. ”Шопска концепция за сътворението на света”. Това са две легенди,които авторът е записал от един даровит и сладкодумен разказвач.Първата е подробен вариант на библейската легенда за създаването на света и човека,а втората за Свети Рангел кум.

Лука Гълъбов – дългогодишен учител и директор на училището, а така също и изтъкнат краевед, е автор на книгите:

 

„Лексика на говора в село Доброславци“

Книгата представя лексиката на говора в с. Доброславци,в нейната максимална пълнота и показва цялото речниково богатство на селото, което се отнася към западния софийски подговор /съдържа над 22 хиляди думи/. Лексиката на говора /отделни думи и фразеологизми/, както и приведения илюстративен материал, дава представа за миналото на селото, за промените, които са настъпили в бита и мисленето на хората, разкрива техния мироглед и взаимоотношения и в този смисъл книгата представлява не само писмен паметник на говора, но до голяма степен отразява духовната и материална култура на населението.

„Словесното фолклорно богатство на село Доброславци“ – том I

– изважда на бял свят част от оцелялото местно народно творчество, в което могат да бъдат открити изконните нравствени ценности и да се търсят родословните корени. Съдържа песни предания и легенди,както и две приложения. В приложение I се дават сведения за народните песни-време на записване,кой е информаторът, кратко резюме на съдържанието им, посочват се и някои техни варианти. Второто приложение съдържа биографични сведения за информаторите. След бележките с арабски цифри се посочват записаните от всеки информатор песни.

 

„Словесното фолклорно богатство на село Доброславци“ – том II

Той е посветен на местната художествена проза.Тук са събрани народни приказки, разкази за местни лица и случки,анекдоти и анекдотични случки, разказани празници, обичаи и обреди, пословици, поговорки и идиоми, гатанки, благословии, благопожелания и поздрави, клетви,ругателни и обидни думи,прякори и прозвища, баяния, скороговорки, детски фолклор. Една голяма палитра, в която авторът открива непреходните морални и нравствени ценности, които не бива да останат в забвение,защото без тях не можем да вървим напред, нито ние, съвременниците, нито бъдещите поколения.

 

„Неугасващ светилник“ – Из миналото на училището в Доброславци.

През 2008г. е издаден Юбилеен лист за вековното културно наследство на Доброславци.

В музейната сбирка се пазят копия от летописната книга на Доброславци, която се води вече 39 години от краеведа Лука Гълъбов. Тя съдържа бележки за по-интересни събития от миналото и настоящето на селото. Възстановени по предания са и случки от края на турското робство.

 • Председател на читалище „Пробуда-1921“ – Стела Георгиева
 • Секретар на Н.Ч „Пробуда-1921“ – Веселина Котова
 • Библиотекар Виолета Кирилова
 • тел.02 998 82 92,е-mail: probuda21@abv.bg

През 2010 г. читалището участва и спечели проект по Програма „Глобални библиотеки” България и разполага със съвременен информационен център. Читателите и посетителите на библиотеката e осигурен безплатен достъп до интернет.

Програма „Глобални библиотеки” България е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация. Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.

С помощта ИКТ оборудването,предоставено от Програмата „Глобални библиотеки” – компютри, мултимедиен проектор и принтер библиотеката предлага нови,базирани на информационните и комуникационни технологии услуги за своите потребители (е-услуги)

Тук деца и възрастни могат да получат начални базови знания и умения за работа с компютър,да проверят за нови свободни работни места, да получат информация за това как да напишат своята автобиография, да проверят здравно-осигурителния си статус или просто да се забавляват.